GAS STATION BUSINESS

加油站买卖
首页> 加油站买卖

北京**********加油站

详细内容

加油站名称:                                                                                                                该站位处:                              

法人:                                                                                                                           营业额:                   元/天

电话:                                                                                                                           占地面积:                平方米

油站位置:                                                                                                                    级别:       三       级   

土地性质:                                                                                                                    油罐数量/储量:             个油罐/          m3

股权:独资/合伙                                                                                                            加油机(台数):                             枪  

证件是否齐全:是/否                                                                                                     出租:                              万元/年

 有无股权抵押:有/无                                                                                                    营业额:                          升/天;          吨/月

声明:

联系信息后才可查看联系方式、设备和其他更多内容。