GAS STATION BUSINESS

加油站买卖
首页> 加油站买卖

河北某县加油站

详细内容

加油站名称:                                                                                                                该站位处:                              

法人:                                                                                                                           营业额:                   元/天

电话:                                                                                                                           占地面积:4792       平方米

油站位置:                                                                                                                    级别:       三       级   

土地性质:国有土地商业用地                                                                                       油罐数量/储量:    5    个油罐/    30  m3

股权:独资/合伙                                                                                                            加油机(台数):     4          2    枪  

证件是否齐全:是                                                                                                         出售:             1400   万元

 有无股权抵押:    无                                                                                                    营业额:                          升/天;          吨/月

声明:

联系信息后才可查看联系方式、设备和其他更多内容。